Jdi na obsah Jdi na menu
 


Chrysler, Ford a General Motors sa rozhodli použiť ISO 9000 ako základ dokumentu pre automobilový priemysel. Stalo sa to hlavne z dôvodu požiadavky, ktorá sa rozšírila, že ako sa chcú organizácie uplatniť na európskom trhu, budú musieť byť certifikované podľa noriem ISO 9000. Aj keď výrobcovia z „veľkej trojky“ nemali námietky proti normám ISO 9000, chýbali im niektoré prvky, ktoré boli v tej dobe súčasťou obsahu dokumentov automobilového priemyslu: napr. plány podnikania, uspokojovanie zákazníkov, neustále zlepšovanie atď.

 

            QS-9000 difinuje základné očakávania firiem Chrysler, Ford, General Motors, Truck Manufakctures a iných organizácií od systémov kvality interných a externých dodávateľov materiálov a dielov pre výrobu a servis. Posledné, tretie vydanie QS 9000 bolo publikované v marci 1998. Základné požiadavky na manažérsky systém v tomto vydaní sú prevzaté z normy ISO 9001:1994.

 

Koncepcie odvetových systémov manažérstva kvality

 

Cieľom požiadaviek na systém kvality QS-9000 je vypracovanie základných systémov kvality, ktoré poskytujú možnosť na neustále zlepšovanie zdôrazňujú prevenciu chýb a znižovanie odchýlok a strát v dodávateľskom reťazci.

 

            QS-9000 sa vzťahuje na všetky pracoviská interných a externých dodávateľov materiálov pre výrobu, dielov pre výrobu a servis alebo tepelného spracovania, lakovania, pokovovania a iných dokončovacích prác priamo zákazníkom uplatňujúcim tento dokument. Tento dokument nahrádza všetky vydania _ Príručky na zabezpečovanie kvality dodávateľov“ od firmy Chrysler, „Normu systému kvality Q-101“ firmy Ford, „Ciele pre dokonalosť“ NAO firmy General Motors, „Všeobecnú normu pre kvality nakupovaného materiálu“ firmy General Motors Europe a príručky pre systémy kvality producentov nákladných automobilov, ktoré boli vydané pred rokom 1995.

 

            Veľká trojka, výrobcovia nákladných automobilov a ďalšie organizácie vyžadujú, aby dodávatelia zaviedli, dokumentovali a uplatňovali účinné systémy kvality založené na QS-9000 v termínoch, ktoré stanovili ich zákazníci, Všetky požiadavky QS-9000 sa majú začleniť do systému kvality dodávateľa a popísať v ich príručke kvality. Základným dokumentom na vypracovanie príručky kvality je QS-9000. Zhoda s QS-9000 sa hodnotí postupom, ktorý je popísaný v požiadavkách a každý zákazník spracováva vlastný systém hodnotenia dodávateľov. Každá organizácia môže od svojich dodávateľov vyžadovať registráciu QS-900, a to nezávisle od postavenia organizácie v dodávateľskom reťazci. Rozsah registrácie treťou stranou musí zahŕňať všetky výrobky a služby, ktoré sú dodávané jednej alebo viacerým organizáciám uplatňujúcim tento dokument, pokiaľ sa zákazník tejto požiadavky nezriekne.

 

            Termín QS-9000 je vlastníctvom firiem Chrysler, Ford a General Motors a je chránený autorským právom. Iba tie certifikačné organizácie, ktoré sú oprávnené uskutočňovať certifikáciu treťou stranou podľa QS-9000 akreditačnými orgánmi, ktoré boli uznané veľkou trojkou, môžu vydávať osvedčenia s názvom QS-9000. Je predpoklad, že norma QS-9000 stratí svoju platnosť v decembri 2009, kedy veľká trojka začne požadovať certifikáciu systému manažérstva kvality podľa ISO/TS 16949:2003.

 

 

VDA (Verein der Automobilhersteller e. V.)

            VDA 6.1 je nemecká smernica pre systém manažérstva kvality v automobilovom priemysle. VDA predstavuje neziskovú organizáciu nemeckých výrobcov automobilov, ako aj ich dodávateľov, ktorá združuje také renomované firmy ako:

 

-         Audi AG, Ingolstadt,

-         Adam Opel AG, Russelsheim,

-         Mercedes Benz AG, Stuttgart,

-         BMW AG, Munchen,

-         Dr.-Ing.h.. Porsche AG, Stuttgart,

-         Volkswagen AG, Wolfsburg atď.

 

Členmi sú aj zástupcovia dodávateľského priemyslu: Hella KG Hueck & Co, Lippstadt, Fishert Bosch GmbH, Stuttgart atď. Aktívne sa práce v organizácii zúčastňuje aj Nemecká spoločnosť pre kvalitu DGQ (Deutsche Gesellschaft fur Qualität). Nemecký automobilový zväz vydal štvrté vydanie smernice v decembri 1998. Od 1. apríla 1999 sa táto smernica stala prioritou pre všetkých nemeckých automobilových výrobcov.

 

Manažérstvo kvality

 

VDA 6.1 (Zväzok VDA 6, diel 1) – Audit systému manažérstva kvality

 

            Zväzok obsahuje katalóg otázok na hodnotenie systému manažérstva kvality a príslušný systém oceňovania, použitie sa predpokladá v prvom rade v organizáciách, ktoré produkujú hmotné výrobky.

 

            Katalóg otázok je rozdelený do dvoch oddielov:

  1. Diel U: Otázky týkajúce sa vedenia organizácie
  2. Diel P: Otázky vzťahujúce sa na produkt a proces

 

Problematika úlohy manažmentu v systéme manažérstva kvality pri jeho budovaní a previerkach nadobudla mimoriadny význam. Úlohy manažmentu sú zaznamenané v diele U.

Zvýraznené sú prvky:

 

-         finančné zabezpečenie systému manažérstva kvality,

-         motivácia zamestnancov,

-         zodpovednosť za produkt a jeho bezpečnosť,

-         jasná a realizovaná stratégia organizácie.

 

V diele P sa hovorí o prvkoch systému manažérstva kvality, ktoré sa týkajú výrobkov a procesov.

VDA 6.1 je rozdelená na 22 prvkov. Tieto tvoria katalóg otázok pre audit systému. Obsahujú spresnenia, ktoré nie je možné brať ako úplný dotazník. Ku každému prvku sú uvedené všeobecné požiadavky, krátko vysvetlená tematika v súvislostiach a nasledujú otázky. Dodatočne sú uvedené odkazy na spoločne platné zväzky VDA, ktoré môžu byť pri realizácii systému zohľadnené. Otázky, ktoré majú mimoriadny vplyv na výrobok, sú označené hviezdičkou, každá otázka má nasledovné členenie:

1.      Formulácia otázky.

2.      Definícia - pojmy použité pri formulácii sú definované podľa príslušných noriem a normy sú citované, vždy je uvedený prameň, pre lepšie pochopenie sú pojmy v prípade potreby vysvetlené.

3.      Požiadavky (vysvetlenie) – sú stanovené požiadavky na systém manažmentu kvality a podľa potreby sú doplnené vysvetlením . požiadavky a vysvetlenia sú niekedy popísané skrátene, preto sú potrebné odkazy na ďalšie zväzky VDA, ktoré sú významné a ktoré treba brať do úvahy. Celkový počet otázok je 125.

 

Všetky otázky sa hodnotia kvantitatívne a celkový výsledok sa vyjadruje pomocou stupňa plnenia, od 0 do 100 % (Erfuulungsgrad), ktorý je základom celkového hodnotenia existencie manažérstva kvality danej organizácie.

 

Pri interných auditoch (prvou stranou) a zákazníckych auditoch (druhou stranou) môžu byť pridané ďalšie prvky a otázky. Ďalej možno prvky prispôsobovať, škrtať alebo ich rozšíriť o podnikové a výrobkové zvláštnosti. Pri certifikačnom audite (treťou stranou) je možné použiť pridané požiadavky, ktoré sú podstatou časťou systému manažmentu kvality. V takomto prípade je nutné hodnotiť ich dodržiavanie a účinnosť. Jednotlivé otázky môžu odpadnúť len vtedy, ak sú vzhľadom na veľkosť organizácie alebo jej odbor neúčelné alebo nehodnotiteľné. Irelevantné alebo doplňujúce otázky musia byť v každom prípade v správe o audite označené a zdôvodnené.

 

Koncepcie odvetových systémov manažérstva kvality

 

            Výsledky auditu systému manažmentu kvality sa znázorňujú do vzorového formulára. Pri záverečnom prorokovaní oznámi audítor vedeniu organizácie, ktoré sú existujúce nezhody a aké nápravné opatrenia sa majú uskutočniť. Po skončení auditu vypracuje audítor správu o audite a stanoví termínový plán nápravných opatrení. Po splnení požiadaviek na 90 – 100 % je udelené osvedčenie VDA 6.1. Je platné tri roky od dátumu vystavenia.

 

Technická špecifikácia ISO TS 16949:2002

            Okrem hore uvedených smerníc (QS 9000, VDA), ako aj ďalších, napr. AVQS (talianske), EAQF (francúzske), pracovná skupina ISO TS 176 a medzinárodná pracovná skupina automobilového priemyslu IATF (International Automotive Task Force) vznikla jednotná technická špecifikácia ISO/TS 16949:2002, obsahujúca všetky požiadavky normy ISO 9001:2000, doplnené o špecifické, celosvetovo uznané požiadavky na dodávateľov automobilového priemyslu. Historicky významné je jej uznanie Združením japonských výrobcov automobilov (JAMA). I keď uvedené smernice technická špecifikácia boli vypracované pre automobilový priemysel , šíria sa nimi požadované prvky manažérstva kvality do ďalších, hlavne strojárskych organizácií.

 

            Prvé vydanie technickej špecifikácie ISO/TS vypravovala v roku 1999 medzinárodná pracovná skupina IATF, vytvorená zo zástupcov svetových automobilových spoločností a národných automobilových zväzov. Špecifikácia ISO/TS vychádzala z normy ISO 9001:1994 a národných smerníc – AVSQ (Taliansko), EAQF (Francúzsko), QS 9000 (USA), a VDA 6.1 (Nemecko).

 

            Druhé vydanie technickej špecifikácie pod označením ISO/TS 16949:2002 (označované skrátené TS2), bolo publikované 1. marca 2002, s platnosťou od 15. decembra 2003, pričom týmto dátumom sa končila platnosť prvého vydania. Technickú špecifikáciu ISO/TS 16949:2002 vypracovali spoločne komisia ISO TS 176 a medzinárodná pracovná skupina automobilového priemyslu IATF na báze požiadaviek normy ISO 9001:2000, doplnené o špecifické, celosvetovo uznané požiadavky na dodávateľov automobilového priemyslu.

            Technickú špecifikáciu TS2 tvorí súbor štyroch dokumentov:

  1. ISO/TS 16949:2002 (Systémy manažérstva kvality – zvláštne požiadavky používania ISO 9001:2000 v organizáciách zaisťujúcich sériovú výrobu a výrobu náhradných dielov v automobilovom priemysle) obsahujúca požiadavky na automobilový priemysel a zároveň v prílohe A „Plán kontroly a riadenia“. Článkové znenie požiadaviek obsahuje prebraté požiadavky certifikačnej normy ISO 9001:2000, doplnené o špecifické požiadavky na automobilový priemysel. Plán kontroly a riadenia uvedený v prílohe zjednocuje obsah a stanovuje skupiny dielov (resp. rad podobných dielov vyrábaných v zhodnom procese), pre ktoré musia organizácie takých plán spracovať.
  2. Návod IATF k ISO/TS 16949:2002 poskytujúci pre automobilový priemysel prostredníctvom príkladov, aplikácií, praktík alebo vysvetlení, podporu na zavedenie požiadaviek špecifikovaných v TS2. je určený na použitie na výrobných miestach organizácií, kde sa vyrábajú sériové a/alebo náhradné diely špecifikované zákazníkom. Rovnako je možné tento návod používať v organizáciách v celom dodávateľskom reťazci automobilového priemyslu.
  3. Katalóg otázok na audit systému manažérstva kvality, založený na procesne orientovanom prístupe k auditu – katalóg otázok podľa ISO/TS 16949:2002. Tento katalóg je záväzný pre vykonávanie auditov a overovanie požiadaviek TS2.
  4. Pokyny na certifikáciu v automobilovom priemysle podľa technickej špecifikácie ISO/TS 16949:2002. Tieto pokyny popisujú kritéria uznávania certifikačných orgánov, proces preverovania certifikačných orgánov, kvalifikáciu certifikačných audítorov, rozsahy auditov podľa veľkosti organizácií, vykonávanie koncernových auditov, vydávanie a odoberanie (rušenie platnosti) certifikátov. Tieto pokyny sú záväzné pre všetky certifikačné orgány uznané IATF. Je potrebné zdôrazniť, že certifikační audítori IATF musia striktne dodržiavať zásady overovania stanovené pre procesne orientovaný prístup v automobilovom priemysle.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář